Публічний договір про надання медичних послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний Центр «Універсум Клінік», в особі Директора Богомолової Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони (далі – Заклад охорони здоров’я), та фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір є публічною офертою відповідно до положень статей 633 та 641 Цивільного кодексу України та містить всі істотні умови надання Закладом охорони здоров’я медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Заклад охорони здоров’я надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої Міністерством охорони здоров’я України № АД 063792 від 09.08.2012 р.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім передбачених законодавством України випадків, та доступні  до вільного ознайомлення в мережі Інтернет, а також на паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

1.3. До цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Цей Договір укладається шляхом приєднання Пацієнта до Договору в цілому.

1.4. Пацієнт, усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я, приймає (акцептує) всі умови цього Договору без його подальшого підписання, а дата першого звернення Пацієнта за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

1.5. Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.6. Прийняття умов цього Договору Пацієнтом є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі.

 

1.7. Факт укладення цього Договору Пацієнтом може підтверджуватися вчиненням дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду Пацієнта дотримуватися умов Договору (наприклад, підписання Інформованої добровільної згоди Пацієнта на медичне втручання, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі; оплата медичних послуг тощо).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги. У разі, якщо медичні послуги надаються малолітній або недієздатній особі, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

2.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на медичне втручання, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги. Згода Пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю Пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого Пацієнта чи його законних представників.

2.4. Місцем надання послуг є адреса місцезнаходження Закладу охорони здоров’я: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 27. У передбачених законодавством України випадках та на підставі звернень Пацієнта у разі неможливості самостійно відвідати Заклад у зв’язку із порушенням здоров’я, медичні послуги можуть надаватися за місцем проживання (перебування) Пацієнта або онлайн.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Закладу охорони здоров’я. Пацієнт під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів.

3.3. До початку надання медичних послуг лікар Закладу охорони здоров’я, який надає медичні послуги Пацієнту (надалі - Лікуючий лікар) повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони здоров’я за призначенням цього Лікуючого лікаря.

3.4. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

3.5. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, якщо:

3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.

3.6. Заклад охорони здоров’я має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:

3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги або має заборгованість з оплати послуг (до моменту повного погашення заборгованості);

3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, та/або порушує правила перебування в Закладі охорони здоров’я;

3.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису в порядку, встановленому в пункті 3.2. Договору;

3.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений в порядку, встановленому в пункті 3.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 15 хвилин;

3.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Закладу охорони здоров’я або відмовляється пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

3.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних спеціалістів та/або обладнання;

3.6.7. Заклад охорони здоров’я має право відмовити у наданні медичної послуги в інших випадках, передбачених законодавством України та/або цим Договором.

3.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання. Факт приймання-передачі медичних послуг також може підтверджуватися консультативним висновком Лікуючого лікаря, підписаним Лікуючим лікарем та Пацієнтом.

3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі під час передачі Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Закладом охорони здоров’я та належним чином прийнятою Пацієнтом.

3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

3.11. Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до ціни послуг, встановленої згідно з діючим на момент надання послуг Прейскурантом медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору).

4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в день надання послуг безпосередньо після надання або в окремих обумовлених сторонами випадках, до початку надання медичних послуг шляхом:

4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я;

4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я;

4.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Закладу охорони здоров’я, в тому числі за допомогою фінансових платіжних систем.

4.3. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Заклад охорони здоров’я має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Закладу охорони здоров’я:

5.1.1. На оплату наданих послуг.

5.1.2. Проводити акції, надавати знижки на медичні послуги.

5.1.3. Вносити зміни до цього Договору та Прейскуранту медичних послуг.

5.1.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

5.1.5. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

5.2. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:

5.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

5.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

5.3. Права Пацієнта:

5.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.

5.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Закладі охорони здоров’я (з урахуванням пункту 5.1.5. Договору).

5.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

5.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

5.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

5.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та вартість послуг.

5.4. Обов’язки Пацієнта:

5.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я.

5.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.

5.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.4.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно пункту 3.2. Договору. У разі онлайн-консультації, вийти на зв’язок з лікарем засобами мобільного зв’язку або по посиланню на зустріч.

5.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

5.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.

5.4.7. Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТІВ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Приєднанням до цього Договору Пацієнт надає Закладу охорони здоров’я свою повну однозначну необмежену строком згоду на обробку своїх персональних даних (в тому числі про стан здоров’я) в порядку та на умовах, визначених Політикою обробки персональних даних, що розміщена на сайті Закладу охорони здоров’я https://universum.clinic/ua/politika-obrabotki-personalnyix-dannyix/ , та відповідним чинним законодавством щодо захисту персональних даних.

6.2. Обробка персональних даних Пацієнтів за цим Договором здійснюється з метою надання медичних послуг, встановлення діагнозу та забезпечення лікування, а також з метою інформування Пацієнта про послуги та/або акції Закладу охорони здоров’я, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів та надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру будь-якими засобами зв’язку.

6.3. Заклад охорони здоров’я гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом), в тому числі персональні дані Пацієнтів, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання конфіденційності таких відомостей, відповідно до вимог законодавства України та умов Договору.

6.4. У випадку, коли оплату медичних послуг, наданих Закладом охорони  здійснює третя сторона (страхова компанія, юридична особа – роботодавець Пацієнта, юридична особа, з якою Пацієнт перебуває у підтверджених відносинах), така Сторона набуває прав Власника персональних даних Пацієнтів в контексті ПІБ, дати народження, адреси, контактного номеру телефона, наданих медичних послуг, діагнозу, результатів досліджень.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. У разі прострочення оплати наданих медичних послуг Заклад охорони здоров’я має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період нарахування пені, від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення.

7.3. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:

7.3.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених  цим Договором та/або чинним законодавством України, зокрема, приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування,  тощо;

7.3.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я, в тому числі про ускладнення, що виникли під час надання медичних послуг, або повідомлення завідомо неправдивої інформації;

7.3.3. використання Пацієнтом лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;

7.3.4. неповідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 5.4.5. Договору;

7.3.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

7.3.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.4. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я(не пов'язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

7.5. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої медичної послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха та погодні явища, зокрема, землетруси, паводки, шквали, урагани, смерчі, злива, снігопади, град, блискавка,  стихійні пожежі, а також революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, забастовки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність медичного персоналу Закладу охорони здоров’я, епідемія, карантинні приписи, внесення змін в чинне законодавство України, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні води, а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю Сторони цього Договору, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин, якщо така Сторона не могла ні передбачити їх настання, ні упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки і розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє 365 днів.

10.1.1. Кінцева дата приєднання до цього Договору становить 31.10.2022 року.

10.2. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів, а також у разі погодження Сторонами у письмовій формі іншого порядку оплати медичних послуг Пацієнтом, ніж передбачений цим Договором.

10.3. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому порядку шляхом викладення Договору у новій редакції та оприлюднюються:

10.3.1. На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://universum.clinic;

10.3.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

10.4. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг медичних послуг, щодо послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.

10.5. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

11. Реквізити Закладу охорони здоров’я

ТОВ «Медичний центр «Універсум Клінік»

Місцезнаходження:Україна, 01032, м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, буд. 27

Код за ЄДРПОУ 44416860

ІПН 444168626593

IBAN:  UA073052990000026004020132292

Банк: АТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпро

МФО: 305299

Тел.(044) 599-54-05Телефон (044) 599-54-05, електронна адреса med@universum.clinic

Директор Богомолова Наталія Анатоліївна

 

Прейскурант медичних послуг (з 12.07.2022 р.)